ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Strona dostępna pod adresem www. ds.pgd.pl (zwana dalej Stroną) jest przeznaczona do użytku osobistego odwiedzających ją osób. Dostęp i korzystanie z tej Strony podlega „Zastrzeżeniom prawnym”, wyszczególnionym poniżej, jak również obowiązującemu prawu i / lub regulacjom. Połączenie i wejście na Stronę oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez odwiedzającego wszystkich aktualnych postanowień Zastrzeżeń prawnych.

Firma będąca właścicielem Strony zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania bez ostrzeżenia aktualnych Zastrzeżeń Prawnych oraz całej zawartości Strony oraz produktów lub usług przedstawionych na Stronie. Wszystkie te modyfikacje dotyczą użytkowników, którzy powinni zapoznać się z aktualnymi Zastrzeżeniami Prawnymi Strony. Obecne zastrzeżenia prawne podlegają prawu francuskiemu.

PUBLIKACJA

Właścicielem Strony www. dealer.dsautomobiles.pl/ jest PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francja, a operatorem jest Citroën Polska Sp. z o.o.. Rejestrowa siedziba Partnera marki Citroën znajduje się w Polsce przy Al. Krakowskiej 206 , 02-219 Warszawa. Dyrektor publikacji: [NAZWISKO], menedżer Strony: [NAZWISKO]

Kontakt z marką

Możesz skontaktować się z menedżerem wypełniając formularz: https://dsautomobiles-fr-fr.custhelp.com/app/ask

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Producent informuje użytkowników Strony, że jej poszczególne elementy:

1. – Są chronione prawem autorskim: mogą to być zdjęcia, artykuły, projekty, sekwencje animowane, nagrania w formacie audio lub wideo itp.

2 – I / lub są chronione przepisami dotyczącymi projektowania i modeli;

3 – Są chronione prawem dotyczącym znaków towarowych: są to w szczególności marka „DS AUTOMOBILES”, logo „DS” oraz nazwy modeli pojazdów pojawiające się na Stronie.

Funkcjonalności objęte ochroną to również: elementy będące własnością Producenta, jego podmiotów stowarzyszonych, Grupy PSA lub firm zewnętrznych, które zezwoliły Producentowi na ich używanie.

Z tego powodu jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, używanie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie, komercjalizacja, w części lub w całości, w jakikolwiek sposób i na jakiejkolwiek platformie (papierowej, cyfrowej itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody Producenta lub firmy będącej właścicielem tych elementów jest zabronione z wyjątkiem sytuacji dozwolonych w artykule 122-5 Kodeksu własności intelektualnej i może skutkować naruszeniem praw autorskich i / lub projektów i modeli i / lub znaków towarowych, podlegających karze trzech (3 ) lat pozbawienia wolności i grzywnie w wysokości  trzystu tysięcy euro (300 000 euro) w przypadku naruszenia praw autorskich oraz czterech (4) lat pozbawienia wolności oraz grzywnie w wysokości czterystu tysięcy euro (400 000 euro) w przypadku naruszenia znaku towarowego.

Logotypy marek i oprogramowania pokazane na Stronie są własnością odpowiednich firm z nich korzystających i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody tych firm. Włączając w to marki, ale niekoniecznie tylko w zakresie oprogramowania, które nie zostało wyraźnie określone w niniejszych zastrzeżeniach prawnych.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Informacje i ilustracje zamieszczone na Stronie mają charakter ogólny i nie są wiążące umownie. Mogą być one modyfikowane bez ostrzeżenia.

INFORMACJE O SKÓRZANYCH WYKOŃCZENIACH

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat siedzeń wykończonych skórą i innych materiałów, kliknij poniższy link: szczegółowe informacje o samochodach Citroën/DS

INFORMACJE O USŁUGACH

Usługi prezentowane na Stronie mogą być oferowane przez podmioty należące do sieci producenta. Jeśli chodzi o części zamienne i akcesoria, podane ceny mają jedynie charakter orientacyjny i nie obejmują montażu, chyba że jest to część pakietu. Pakiety obowiązują tylko we wskazanym okresie. Sieć handlowa producenta jest do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące produktów i usług prezentowanych na tej Stronie.

Przypominamy, że członkami sieci handlowej Producenta są niezależne firmy, które mają swobodę ustalania własnych cen oraz udziału lub nie w kampaniach sugerowanych przez Producenta (w tym w pakietach) i tylko one odpowiadają za informacje, które umieszczają na tej Stronie.

INFORMACJE O FINANSOWANIU

Oferty finansowania złożone za pośrednictwem Strony [URL] podlegają akceptacji przez PSA Finance France / CREDIPAR, leasingodawcę CLV, SA z kapitałem 138 517 008 euro. N ° 317 425 981 RCS Versailles, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy. Broker ubezpieczeniowy zarejestrowany w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych pod numerem ORIAS 07 004 921. Oferty i stawki podlegają określonym warunkom i są uzależnione od autoryzacji wniosku przez PSA Finance France / CREDIPAR. Informacje zawarte w na tej Stronie nie są wiążące umownie, informacje przekazane za jej pośrednictwem nie stanowią oferty finansowej. Warunkiem akceptacji lub odrzucenia wniosku przez PSA / CREDIPAR jest Twoja akceptacja wstępnej oferty finansowej poprzez podpisanie jej i dostarczenie podmiotowi należącemu do sieci Producenta wraz z okazaniem dowodu tożsamości i przedstawieniem Twojej sytuacji finansowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

SPORY – MEDIACJA KONSUMENCKA

W przypadku powstania sporu między stronami będą one dążyły do jego polubownego zakończenia. W przypadku braku ugody, konsument będący konsumentem w rozumieniu art. L.211-3 Kodeksu konsumenckiego jest informowany, że przed wytoczeniem powództwa przed właściwymi sądami i po złożeniu pisemnej reklamacji do marki DS może zwrócić się o bezpłatną pomoc mediatora wpisanego na listę mediatorów sporządzoną przez Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation zgodnie z art. L.615-1 Kodeksu konsumenckiego (mediację CMFM), wysyłając wiadomość pod następujący adres: Mediation Cmfm, 21 rue des Malmaisons – 75013 Paryż lub przez stronę internetową http://www.mediationcmfm.fr

Klient będący konsumentem ma prawo do zaakceptowania lub odmowy skorzystania z mediacji, a w przypadku skorzystania z mediacji każda ze stron może zaakceptować lub odrzucić rozwiązanie zaproponowane przez mediatora.
W przypadku braku polubownego porozumienia, skorzystania z możliwości mediacji lub akceptacji przez strony rozwiązania zaproponowanego przez mediatora, spór pomiędzy klientem będącym konsumentem zostanie skierowany do sądu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

ZARZĄDZANIE HASŁEM

Producent wyposażył Stronę w różne sekcje, które umożliwiają dostęp do usług prywatnych (np. MyDS). Aby uzyskać dostęp do tych prywatnych obszarów, musisz wpisać swój adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy i wybrać hasło. To hasło jest informacją ściśle prywatną i należy je traktować jako poufne. Jesteś odpowiedzialny za jakiekolwiek użycie tego hasła, a Producent w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z tych sekcji strony internetowej i / lub tego hasła. Musisz poinformować Producenta o każdym nieprawidłowym użyciu Twojego hasła lub profilu prywatnego. Należy każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Strony.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz ze Strony na własne ryzyko. Producent i jego podmioty stowarzyszone nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, takie jak straty materialne, utrata danych lub oprogramowania, straty finansowe, wynikające z korzystania z tej Strony lub witryn z nią połączonych.

Zwracamy uwagę na fakt, że niektóre produkty lub usługi na Stronie mogą podlegać specjalnym regulacjom, a nawet ograniczeniom i / lub zakazom stosowania w niektórych krajach.

Producent daje Ci możliwość wysyłania za pośrednictwem Strony osobistych wiadomości za pomocą zarządzanych przez niego serwerów oraz w celu informowania wybranych przez Ciebie osób o interesujących artykułach lub dokumentach w Serwisie.

Z tego powodu Producent nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wysłanych przez użytkownika do osoby trzeciej za pośrednictwem Strony. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, których firma nie stworzyła i nad którymi nie ma kontroli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy Strony zobowiązują się do przestrzegania aktualnych Zastrzeżeń Prawnych i korzystają ze Strony na własne ryzyko. Uznaje się, że użytkownik wchodząc na Stronę zaakceptował aktualne Zastrzeżenia Prawne. Czytanie treści na Stronie oznaczaj akceptację aktualnych Zastrzeżeń Prawnych w ich najnowszej wersji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Witryny.

Użytkownicy muszą szczególnie dbać o swój sprzęt komputerowy i chronić go przed jakąkolwiek formą zakażenia wirusami i / lub próbami włamań. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.

HIPERŁĄCZA

Korzystanie z hiperłączy przekierowujących do Strony wymaga uprzedniej pisemnej zgody Producenta. W żadnym wypadku Producent nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za treści, a także produkty lub usługi prezentowane w witrynach, z którymi Strona jest połączona za pomocą hiperłączy lub jakiegokolwiek innego rodzaju łącza.

Obowiązujące prawo: Strona i aktualne Zastrzeżenia Prawne podlegają prawu francuskiemu z wyłączeniem konfliktu norm prawnych. Zostały one stworzone we Francji.